Regulamin

Świadczenie usług przez Lang Center Tłumacze Przysięgli odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Podmiotem prowadzącym Lang Center Tłumacze Przysięgli jest MC Horizontal Flight.
Regulamin obowiązuje od 1 maja 2008 r.

§ 1 Warunki ogólne

1. MC Horizontal Flight świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz innych usług pokrewnych, takich jak redakcja i korekta językowa, weryfikacja poprawności tłumaczenia, uwierzytelnianie tekstów tłumaczeń przez tłumaczy przysięgłych itp.

§ 2 Klauzula poufności

1. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych, wszelkie dokumenty przekazywane do Lang Center Tłumacze Przysięgli traktowane są jako poufne.
2. Celem dodatkowego zabezpieczenia informacji zawartych w zleceniach każdy pracownik i tłumacz Lang Center Tłumacze Przysięgli, na pisemne życzenie Zamawiającego, podpisuje Deklarację Poufności uznając, iż materiały i wiadomości do których ma dostęp mają charakter dokumentów poufnych i jako takie podlegają specjalnej trosce.

§ 3 Warunki składania zamówień

1. W oparciu o otrzymane od Zleceniodawcy materiały przeznaczone do tłumaczenia Lang Center Tłumacze Przysięgli dokonuje oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą koszt oraz tryb realizacji zlecenia.
2. Zleceniodawca akceptując zaproponowane warunki tłumaczenia składa zlecenie osobiście lub w formie pisemnej drogą mailową.
3. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zleceniodawcę warunków niniejszego regulaminu.
4. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Lang Center Tłumacze Przysięgli przyjęcia zlecenia do realizacji na określonych warunkach.
5. Lang Center Tłumacze Przysięgli przystępuje do pracy nad zleceniem niezwłocznie po potwierdzeniu warunków umowy oraz przyjęciu zlecenia do realizacji.

§ 4 Tłumaczenia Przysięgłe

1. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych pisemnych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
2. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego (przysięgłego) jest liczba stron standardowych w przetłumaczonym tekście. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości to 1125 znaków łącznie ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zawsze zaokrąglana do jednej strony rozliczeniowej w górę.
3. Każde tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest pieczęcią oraz adnotacją tłumacza przysięgłego z datą i numerem repertorium.
4. Zleceniodawca powinien przekazać dokumentację w oryginale o ile go posiada. W przypadku gdy przekazanie oryginału, nie jest możliwe Zleceniodawca może dostarczyć materiały w formie skanów. W takim przypadku tłumacz przysięgły umieszcza adnotację iż tłumaczenie zostało wykonane na podstawie kopii.

§ 5 Tłumaczenia pisemne zwykłe

1. Dla tłumaczeń nie wymagających uwierzytelnienia przez tłumaczy przysięgłych wyróżniamy następujące tryby:
a) zwykły: 3 do 4 stron rozliczeniowych w ciągu doby
b) tryb przyspieszony: od 5 do 7 stron rozliczeniowych w ciągu doby
c) tryb ekspresowy: od 8 do 10 stron rozliczeniowych w ciągu doby.
Przy czym realny termin realizacji usługi w każdym przypadku uzależniony jest od specyfiki, stopnia skomplikowania tekstu oraz języka przekładu i każdorazowo ustalany jest z Zamawiającym.
2. Do czasu wykonania tłumaczenia nie wlicza się sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy, dnia przyjęcia zlecenia oraz dnia przekazania tłumaczenia Zamawiającemu.
3. W przypadku trybu przyspieszonego lub ekspresowego Zamawiający akceptuje fakt, iż usługa może być wykonywana przez zespół tłumaczy i weryfikatorów. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości fakt iż usługa tego rodzaju, pomimo zachowania najwyższej staranności, ze względu na swój tryb, może mieć wpływ na jednolitość terminologii.
4. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego zwykłego jest zawsze liczba stron standardowych w tekście wynikowym, gdzie za stronę przyjmuje się 1600 znaków łącznie ze spacjami wykonanego tłumaczenia pisemnego. W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych (zwykłych) każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest jako cała.
5. Tłumaczenia pisemne oznaczone jako zwykłe (nieuwierzytelnione) nie obejmują przygotowania tekstu do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji. Teksty o takiej specyfice, zgodnie z polityką jakości wprowadzoną przez Lang Center Tłumacze Przysięgli muszą zostać poddane dodatkowej weryfikacji celem wykluczenia najdrobniejszych nieścisłości terminologicznych. W takim przypadku, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Lang Center Tłumacze Przysięgli o tym fakcie. Po zapoznaniu się z opiniami weryfikatorów, Lang Center Tłumacze Przysięgli przygotowuje indywidualną ofertę.

§ 6 Przekazanie materiałów

1. Tekst tłumaczenia przysięgłego przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku w jednym egzemplarzu. Dodatkowe egzemplarze tłumaczenia przysięgłego mogą zostać wykonane na życzenie Zleceniodawcy za dodatkową opłatą na podstawie uprzedniego porozumienia stron.
2. Wykonane tłumaczenie uwierzytelnione Zleceniodawca może otrzymać osobiście, za pośrednictwem poczty (list polecony) lub poczty kurierskiej. W przypadku przesłania tłumaczenia pocztą kurierską koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca. Wyjątkiem są stali Zleceniodawcy którzy podpisali z Lang Center Tłumacze Przysięgli odrębne umowy o współpracy.
3. Tłumaczenia zwykłe, nie wymagające uwierzytelnienia, Lang Center Tłumacze Przysięgli zwyczajowo przekazuje Zleceniodawcy wykonane tłumaczenie drogą mailową. Po wcześniejszym uzgodnieniu, na życzenie Zleceniodawcy gotowe tłumaczenie może zostać wydrukowane lub zapisane na nośniku elektronicznym i wysłane na dowolny adres. Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej opłatę kurierską pokrywa Zleceniodawca.

§ 7 Tłumaczenia ustne

1. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do godziny zakończenia tłumaczenia określonych w zamówieniu. Jeżeli faktyczny czas pracy tłumacza przekracza liczbę godzin przewidzianą w zamówieniu, czas pracy tłumacza liczony jest od godziny stawienia się tłumacza do pracy do godziny zwolnienia go przez Zamawiającego z wykonywania tłumaczenia.
2. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina, przy czym minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równe stawce za dwie godziny pracy.
3. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych Zamawiający zobowiązany jest pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.
4. Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczy się jako pełna.
5. W przypadku tłumaczeń, których czas trwania przekracza 8 godzin, stawka za każdą następną godzinę powiększona jest o 50%.
6. W przypadku pracy w niedziele i święta lub w późnych godzinach nocnych stawka może być powiększona o 100%.
7. Lang Center Tłumacze Przysięgli może poprosić o dokonanie przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia. W tej sytuacji Lang Center Tłumacze Przysięgli przystępuje do pracy nad realizacją usługi na podstawie pisemnego zamówienia oraz otrzymania zaliczki na poczet zlecenia. Płatność zaliczki następuje przelewem na konto na podstawie faktury pro-forma.
8. Tłumacz, bez żadnej konsekwencji materialno-prawnej dla Lang Center Tłumacze Przysięgli ma prawo odmówić wykonania tłumaczenia w przypadku niesprawnej aparatury.

§ 8 Odwoływanie zlecenia

1. Zamawiający ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie pisemne w każdym momencie. Zamawiający zobowiązany jest jednak do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do momentu odwołania zlecenia oraz zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Lang Center Tłumacze Przysięgli w związku z realizacją zamówienia. Odwołanie realizacji tłumaczeń wymaga formy pisemnej.
2. Zamawiający ma prawo odwołać zlecenie tłumaczenia ustnego najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia.
3. W przypadku odwołania zamówienia w terminach krótszych niż przewidziane w punkcie 2§8 Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości zlecenia. W przypadku odwołania zamówienia w dniu realizacji zlecenia, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 50% wartości zlecenia.

§ 9 Reklamacje

1. W trosce o zadowolenie naszych Klientów i dobro dalszej współpracy Lang Center Tłumacze Przysięgli usunie uzasadnione reklamacje nieodpłatnie. Reklamacja musi zostać zgłoszona w formie pisemnej z wyszczególnieniem wad tłumaczenia w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przekazania tłumaczenia Zamawiającemu. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę.

§ 10 Cena usługi

1. Lang Center Tłumacze Przysięgli na życzenie Zamawiającego dokonuje całkowitej kalkulacji kwoty wynagrodzenia za usługę w oparciu o przedstawione materiały lub zadeklarowany czas tłumaczenia ustnego.
2. Zleceniodawca akceptuje podaną kwotę wynagrodzenia osobiście lub pisemnie drogą mailową.
3. Za wykonaną usługę Zleceniobiorca wystawia Zleceniodawcy fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności przelewem. Dłuższe terminy płatności MC Horizontal Flight może ustalić z Zamawiającym w drodze indywidualnych uzgodnień.
4. Zamawiający upoważnia MC Horizontal Flight do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Podane w ofercie ceny usług Lang Center Tłumacze Przysięgli  nie zawierają podatku VAT.

§ 11 Prawa autorskie

1. Jeżeli nie została podpisana osobna umowa na tłumaczenie, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do tłumaczenia bezpośrednio po zapłacie pełnego wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez MC Horizontal Flight.
2. Zabronione jest dostarczanie do Lang Center Tłumacze Przysięgli materiałów o treściach bezprawnych, jak również materiałów, do dysponowania którymi Zamawiający nie ma uprawnień.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego oraz do tekstu wykonanego tłumaczenia. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia MC Horizontal Flight przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich powstałych wskutek naruszenia przepisów prawnych przez Zamawiającego.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje oraz Regulamin zamieszczone na stronie internetowej Lang Center Tłumacze Przysięgli nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem usługi przez MC Horizontal Flight ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tej usługi.
3. Miejscem zawarcia i wykonania umowy między MC Horizontal Flight a Zamawiającym jest siedziba Zleceniobiorcy.
4. Wszelkie spory między stronami umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby MC Horizontal Flight.
5. W sporach między MC Horizontal Flight a Zamawiającym stosuje się prawo polskie.
6. W przypadku braku pisemnej reklamacji wobec wykonanej usługi Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez MC Horizontal Flight logo Zamawiającego do celów marketingowych, o ile odrębne umowy nie stanowią inaczej.
7. Zamawiający zobowiązuje się, iż nie będzie nawiązywać kontaktów handlowych, odpłatnych lub nieodpłatnych, w zakresie wykonywania tłumaczeń z tłumaczami wykonującymi tłumaczenie dla Zamawiającego bez pisemnej zgody MC Horizontal Flight w okresie 24 miesięcy od wykonania ostatniego tłumaczenia. W przypadku nie dotrzymania powyższych postanowień ze strony Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić MC Horizontal Flight karę umowną w wysokości 10 000 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie 14 dni od złamania powyższych postanowień.
8. MC Horizontal Flight zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.Informacje o zmianie całośći lub części Regulaminu dostępne są na stronie internetowej www.langcenter.pl. w zakładce Regulamin.
9. W przypadku uchylania się przez Zamawiającego od terminowego wniesienia wynagrodzenia z tytułu wykonania zlecenia przez MC Horizontal Flight, MC Horizontal Flight wzywa Zamawiającego do dokonania zapłaty pod rygorem ujawnienia danych Zlecającego w Krajowym Rejestrze Długów.
10. MC Horizontal Flight w związku z prowadzeniem działalności zastrzega sobie prawo zlecenia usług swoim podwykonawcom.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.