REGULAMIN AKADEMII LANG CENTER

REGULAMI AKADEMII LANG CENTER

 § 1 Zasady ogólne

 1. Organizatorem kursów językowych w Akademii Lang Center, zwanej dalej Lang Center, jest MC Horizontal Flight, Żyrardów, Al. Partyzantów 15/7, NIP: 838-162-99-79, Regon: 0158850764.
 2. Lang Center prowadzi kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania od poziomu początkującego do poziomu biegłości językowej.
 3. Kursy językowe prowadzone są w oparciu o metodę Direct Method oraz odrębne autorskie programy nauczania.

§ 2 Rodzaje grup

 1. Nowi Słuchacze Lang Center proszeni są o przystąpienie do bezpłatnego testu kwalifikacyjnego a następnie krótkiej rozmowy z lektorem, w celu wybrania dla Słuchacza optymalnej formy nauki.
 2. Słuchacze Lang Center mogą uczyć się: indywidualnie (“Face to Face”), w grupie typu “Comfort (4 – 6 uczestników), lub w grupie typu „Team“ (2 – 3 uczestników), stworzonej przez samych uczestników szkolenia pozostających na zbliżonym poziomie znajomości języka.
 3. W grupie typu “Comfort” w przypadku zredukowania liczby uczestników Lang Center zastrzega sobie prawo do przekształcenia lub zawieszenia funkcjonowania takiej grupy lub zmiany warunków finansowych do czasu zasilenia grupy nowymi uczestnikami. W przypadku przekształcenia Akademia może zaproponować pozostałym uczestnikom przeniesienie do innej grupy na zbliżonym poziomie zaawansowania. O wszelkich zmianach informujemy mailowo przed ich wprowadzeniem.
 4. Słuchaczowi Akademii przysługuje prawo do zmiany grupy w dowolnym momencie trwania kursu. Zmiana grupy może nastąpić jedynie po konsultacji z Dyrektorem Studiów bądź Metodykiem.

§ 3 Lekcje prezentacyjne

 1. Przed uiszczeniem opłaty za zajęcia, Akademia zaprasza zainteresowane kursem osoby na bezpłatną i niezobowiązującą lekcję prezentacyjną, dającą możliwość zapoznania się z zasadami nauki i warunkami uczestnictwa w kursie.
 2. Jednemu Słuchaczowi przysługuje 1 bezpłatna lekcja prezentacyjna.
 3. Lang Center zastrzega sobie prawo dołączenia w dowolnym momencie szkolenia, nowego Słuchacza na bezpłatne zajęcia prezentacyjne w danej grupie celem weryfikacji poziomu.
 4. Dołączenie nowego Słuchacza na bezpłatne zajęcia prezentacyjne nie wpływa na koszt danych zajęć dla grupy, do której zajęć został dołączony nowy Słuchacz w celu wykonania prezentacji.
 5. Dołączenie nowego Słuchacza do grupy w celu realizowania szkolenia językowego zmniejsza płatność dla wszystkich członków grupy adekwatnie do obowiązujących stawek.

§ 4  Lekcje i certyfikaty

 1. System nauczania w Akademii może być oparty na rotacji nauczycieli, nie wpływa to na zmiany warunków umowy.
 2. Słuchacz zobowiązuje się do aktywnego brania udziału w zajęciach oraz stosowania się do zaleceń i wskazówek nauczycieli.
 3. Słuchacz zgadza się na organizowanie systemu powtórek materiału zgodnie z założeniami metody.
 4. Słuchacz wraz z rozpoczęciem kursu General English może, lecz nie musi zakupić podręcznik “Direct English Book” na odpowiednim dla siebie poziomie zaawansowania.
 5. Słuchaczowi, który zakupił podręcznik „Direct English Book” przysługuje dostęp do bezpłatnej platformy e-learningowej.
 6. Od Słuchacza wymaga się samodzielności podczas pisania wewnętrznych egzaminów określających zdobyte umiejętności.
 7. Słuchaczowi przysługuje prawo do ponownego przystąpienia do egzaminu, którego nie zaliczył, bądź nie przystąpił do egzaminu z uwagi nieobecności. W szczególnych przypadkach Akademia Lang Center może zwolnić Słuchacza z niektórych egzaminów.
 8. Egzaminy kończące poszczególne etapy nauki przeprowadzane są w czasie trwania zajęć.
 9. Akademia Lang Center, na prośbę Słuchacza, wydaje specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie, informujący o czasie trwania kursu, ilości godzin, poziomie zaawansowania i osiągniętych rezultatach.

§  5. Odwoływanie zajęć

 1. Akademia umożliwia słuchaczom uczestniczącym w kursach indywidualnych oraz grupom odwołanie zajęć.
 2. Grupom typu „Team” oraz “Comfort” przysługuje odwołanie zajęć po wcześniejszej pisemnej zgodzie wszystkich uczestników grupy zgodnie z zasadami prawidłowego odwoływania zajęć.
 3. Słuchaczom przysługuje możliwość bezpłatnego odwołania 25% zajęć przypadających na dany miesiąc.
 4. Prawidłowe odwołanie zajęć polega na przekazaniu informacji o nieobecności na zajęciach do sekretariatu Lang Center osobiście, drogą mailową bądź telefonicznie nie później niż na 24 godziny przed planowaną lekcją. W przypadku zajęć poniedziałkowych prawidłowe odwołanie zajęć polega na przekazaniu informacji drogą sms-ową, z potwierdzeniem odbioru nie, później niż do godziny 14:00 w sobotę.
 5. Prawidłowo odwołane zajęcia powinny być odrobione przez Klientów indywidualnych, grupy typu „Team” oraz „Comfort” w ustalonym terminie w ciągu 30 dni od dnia ich odwołania.
 6. Akademia nie pobiera opłaty za lekcje prawidłowo odwołane.
 7. Za lekcje niewykorzystane, nieodwołane, odwołane nieprawidłowo lub w przypadku odwołania więcej niż 25% wszystkich zajęć zaplanowanych w danym miesiącu opłata naliczana jest w pełnej wysokości, a Słuchacz traci prawo do odrobienia tych zajęć.

§  6. Odrabianie zajęć

 1. Prawidłowo odwołane zajęcia powinny być odrobione przez Klientów indywidualnych  lub grupy w dodatkowym terminie w ciągu 30 dni od dnia ich odwołania.
 1. Słuchacze grup typu Comfort mogą, za zgodą Dyrektora, odrobić zajęcia, – odbywające się zgodnie z harmonogramem – na których byli nieobecni, pod warunkiem, że tę nieobecność zgłosili do sekretariatu Lang Center minimum 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Odrabianie zajęć może nastąpić tylko w grupie o zbliżonym poziomie zaawansowania, wyłącznie w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła nieobecność. Nieobecność na zajęciach można odrobić w innej grupie nie częściej niż cztery razy w roku kalendarzowym.
 2. Terminowe odwołanie zajęć nie wiąże się z możliwością odliczenia danej jednostki szkoleniowej od wystawionej pro formy/Faktury. Punkt ten dotyczy słuchaczy, których zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz w grupie.
 3. Lang Center zastrzega sobie prawo odmowy możliwości odrobienia zajęć przez Słuchaczy grup typu Comfort w przypadku braku grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania, lub gdy liczba Słuchaczy w takiej grupie jest maksymalna.
 4. Słuchaczowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za zajęcia, na których był nieobecny oraz tych, których nie mógł z powodów wyżej wymienionych odrobić.

§  7. Płatności

 1. Opłaty za kurs reguluje aktualny cennik uwzględniający obowiązujące promocje i rabaty, a także indywidulalne ustalenia z Dyrektorem Lang Center.
 2. Koszt zajęć grupowych uzależniony jest od ilości osób w danej grupie oraz od rodzaju danej grupy (Team/Comfort)
 3. Standardowo Słuchacz dokonuje płatności z góry za jeden miesiąc nauki, na podstawie przesłanej drogą mailową faktury pro forma, z uwzględnieniem określonego w niej terminu płatności.
 4. Słuchacz zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat. W przypadku nieterminowych płatności naliczane będą ustawowe odsetki karne. Cykliczne nieterminowe regulowanie płatności wiąże się ze skreśleniem z listy Słuchaczy Lang Center.
 5. Słuchacz może dokonać płatności przelewem lub gotówką w sekretariacie Lang Center.
 6. Słuchaczom, którzy wnoszą opłatę za więcej niż jeden miesiąc z góry przysługują zniżki zgodne z obowiązującym cennikiem.
 7. Nie wniesienie opłaty oznacza rezygnację z nauki i skreślenie z listy Słuchaczy, ale nie zwalania to z konieczności uregulowania płatności.
 8. W przypadku trudnej sytuacji materialnej Słuchaczowi Akademii przysługuje prawo do indywidualnego ustalenia terminu płatności. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie pisemnej prośby przed regulaminowym terminem płatności.
 9. Odliczenie nieobecności od płatności jest możliwe, jeśli nieobecność dotyczy miesiąca za który nie została jeszcze wystawiona faktura pro-forma i informacja o odliczeniu zostanie zgłoszona do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc za który wystawiona będzie pomniejszona płatność.

§  8. Rezygnacja lub zawieszenie kursu

 1. W sytuacji, gdy Słuchacz musi przerwać naukę może zawiesić kurs na dowolny okres.
 2. W celu zachowania wszystkich dotychczasowych zniżek przysługujących Słuchaczowi za szkolenie indywidualne, zawieszenie szkolenia nie powinno przekroczyć 3 miesięcy.
 3. Chcąc wznowić szkolenie grupowe w Akademii, Słuchacz otrzyma propozycję grup odpowiadających poziomowi biegłości językowej.
 4. Po zawieszeniu nauki na okres krótszy niż dwa miesiące, po konsultacji z Dyrektorem lub Metodykiem, Słuchacz może podjąć próbę ponownego dołączenia do grupy, do której uczęszczał przed zawieszeniem kursu.
 5. W czasie ferii zimowych oraz wakacji Słuchacz może zawiesić uczestnictwo w kursie w trybie specjalnym na okres od jednego do czterech tygodni.
 6. Suchacz zobowiązuje się do zgłoszenia chęci zawieszenia bądź rezygnacji z uczestnictwa w kursie najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zawieszenie, w innym wypadku Słuchacz zostanie obciążony kosztami za kolejny miesiąc nauki, w którym powinny odbywać się zajęcia zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 7. Prawidłowe zawieszenie uczestnictwa w kursie jest wolne od opłat.
 8. W przypadku prawidłowej rezygnacji z kursu Słuchaczowi przysługuje prawo do zwrotu opłat za niewykorzystane lekcje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rezygnacja została zgłoszona.
 9. W przypadku nieprawidłowego zgłoszenia rezygnacji/zawieszenia kursu Słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie językowe.
 10. W sytuacji, w której Słuchacz z tytułu jednorazowej wpłaty za więcej niż jeden miesiąc korzystał z systemu zniżek, Akademia koryguje wielkość zniżki do takiej, jaka przysługuje za lekcje, które zostały przez Słuchacza wykorzystane.
 1. W przypadku Klientów indywidualnych oraz uczestników grup typu Team, którzy po okresie zawieszenia chcą kontynuować szkolenie, Lang Center zastrzega sobie prawo zmiany dotychczasowego harmonogramu szkolenia.
 2. Możliwość powrotu na kurs prowadzony przez Lang Center każdorazowo podlega ustaleniom z Dyrektorem Lang Center.

§  9. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe, które gromadzone są przez Lang Center Tłumacze Przysięgli zostały dobrowolnie udostępnione przez Państwa w ramach uczestnictwa w kursie/kursach językowych. Dane te są gromadzone (co nie równa się z ich wykorzystaniem) do prawidłowego świadczenia usług.
 2. Dane te potrzebne są do wystawienia pro-form,  Faktur VAT, a także certyfikatów, dyplomów oraz zaświadczeń.
 3. Wszelkie dane zgromadzone przez Lang Center Tłumacze Przysięgli są odpowiednio chronione i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.
 4. W dowolnym momencie mają Państwo prawo do weryfikacji zgromadzonych przez nas Państwa danych oraz możliwość korekty ich (jeśli w Państwa opinii są nieprawidłowe bądź nieaktualne).
 5. W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia zgromadzonych przez Lang Center danych osobowych.
 6. W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa Państwa danych w Lang Center stosowane są środki techniczne, które mają zapobiec utracie, zniszczeniu, manipulacji lub dostępowi osób trzecich.
 7. Wszelkie przepisy dotyczące danych osobowych zawiera polityka prywatności (RODO) dostępna na stronie internetowej www.langcenter.pl. Dokument ten może być również udostępniony w wersji elektronicznej bądź papierowej na żądanie.
 8. W związku z nieustającymi zmianami technicznymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz zmianami w ustawodawstwie Lang Center zastrzega sobie prawo do zmian w obowiązujących zasadach ochrony danych osobowych, mając na uwadze dostosowanie procedur do wymaganych standardów. Powiadomienia o wszelkich zmianach będą mogli Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej, na która zawiera najbardziej aktualne informacje.

§  10. Postanowienia końcowe

 1. Fakt uiszczenia opłaty za kurs jest wyrazem akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Niestosowanie się do powyższych postanowień może być podstawą do odmowy przyjęcia Słuchacza na kurs lub jego usunięcia.
 4. Lang Center zastrzega sonie prawo do zmiany regulaminu jednocześnie informując Słuchaczy o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Dyrektor Akademii Lang Center             

Wersja 2020 r.

Dane kontaktowe:

Sekretariat Lang Center, ul. Okrzei 19, Żyrardów

Tel.: 508 099 717

E-mail: office@langcenter.pl
www.langcenter.pl